REI REI YUKI YUKI BOO BOO Yasco Yasco 
エアロマン エアロ☆マン TAKAKO TAKAKO MAI MAI Mey M 
SOU SOU ENNNA ENNNA ITSUKI ITSUKI KKEY KKEY 
SEIYA SEIYA HARUKA HARUKA arAta arAta Kahonna Kahonna 
SEIZY SEIZY MACO MACO RYORYO RYUYA RYUYA 
RYOKARYOKA KOKI KOKI Onana Onana MAKIKA MAKIKA
OmihoOmiho MAHIRO MAHIRO IBUKI IBUKI